Špičkové a komplexní IT řešení pro městské policie v ČR

Informační systém Městské policie VERA mohou díky modulovému řešení a konfiguracím používat městské policie jakékoliv velikosti.

Vytváříme jej s desítkami let zkušeností v oblasti vývoje softwaru pro veřejnou správu a městské policie.

Nasloucháme zákazníkům, pracujeme s jejich požadavky i nápady, sledujeme novou legislativu a vše zapracováváme pravidelně do nových verzí programu.

Rádi Vám jej představíme přímo u Vás na služebně

 

Co software zahrnuje?

Nejlepší řešení pro dispečery a velitele

Špičková mobilní aplikace pro strážníky


Automatická výměna dat se spisovou službou a ekonomickými agendami úřadu

Vazby na registry státní správy, parkovací systémy, radary, váhy, mobilní tiskárny, platební terminály atd.


Statistiky, heat mapy, nastavitelné přehledy

Neustálý rozvoj systému, zlepšování UI/UX, aktualizace číselníku právních kvalifikací


Intuitivní ovládání pro všechny pracovníky, konec ručního přepisování

Péče o uživatele, pravidelná setkáváníAktualityIntegrace do Mapy kriminality Policie ČR

27. 2. 2024

Aplikace Mapa kriminality vznikla na základě projektu „Mapy budoucnosti II", který byl zřízen rozkazem policejního prezidenta č. 102/2019 v souvislosti s realizací projektu "Mapy budoucnosti II - využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání".

Integrace mobilní aplikace s platebním terminálem Global Payments v telefonu

29. 11. 2023

Dne 29. 11. 2023 proběhla certifikace integrace Informačního systému městské policie VERA Radnice s mobilní platebním terminálem GP Tom od firmy Global Payments.

Vimperk: Vše v terénu řešíme pomocí mobilní aplikace

24. 10. 2023

Městskou policie ve Vimperku vede pan Milan Kobera. Jeho zástupkyní je Jiřina Vrtilková, hlídkovou službu zajišťuje 10 strážníků. Jak se změnila jejich práce za posledních 25 let? A jdou i strážníci s dobou?Hlavní funkce
 

Informační systém Městské policie VERA je komplexní řešení operativy a administrativy městské policie.
V tomto intuitivním informačním systému zadáte i získáte požadované informace obratem.
 

Funkce

Evidence přestupků

 • přehledná evidence údajů o přestupku, pachateli, včetně vyhledávání, tisku, sledování termínů a lhůt
 • snadné zadání místa přestupku z mapy, automatické přepočtení GPS na adresní bod
 • práce se sofistikovanými číselníky právních kvalifikací
 • evidence TPZOV, odtahů a vraků
 • evidence pokut a pokutových bloků
 • automatické vystavení plátce a předpisů k úhradě do agendy Pohledávky
 • tisk údajů a pokynů k platbě pokuty na místě nezaplacené, včetně generování QR kódu pro mobilní bankovnictví přestupce
 • automatické předání přestupku vč. příloh do správního řízení jedním klikem
 • možnost automatického přidělování čísla spisu ze spisové služby úřadu
 • automatické předání nezaplacené pokuty do agendy Vymáhání
 • evidence a zpracování měření rychlosti (včetně automatické tvorby oznámení o projednání přestupku v příkazním řízení)
 • audit záznamů – změny údajů u přestupku lze prohlížet v historii
 • interpretace přestupků v geografických informačních systémech (GIS)
 • automatický výběr místně příslušného OVM pro zápis bodů

Evidence událostí

 • záznam různých typů událostí s podporou systému číselníků
 • evidence úkonů a další činnosti strážníků
 • automatické překlopení události do přestupku včetně místa a osob
 • zjištění majitele psa podle známky, čipu nebo tetování
 • evidence vraků, nálezů a odchytů
 • evidence vstupu do obydlí
 • lustrace vozidel v události

Osoby

 • evidence všech osob s různými rolemi u událostí i přestupku
 • podpora zákonných povinností strážníka při lustraci osoby a evidence použití donucovacích prostředků + automatické odesílání zprávy o jejich použití
 • vyhledání nebo výběr ze seznamu ověřovaných osob ve vybraném období
 • evidence měření alkoholu
 • evidence předvedení osoby
 • náhled fotografie z OP
 • PATROS

Další funkce

 • pravidelně aktualizované číselníky právních kvalifikací
 • tvorba dokumentů nad uživatelsky editovatelnými šablonami s vazbou na spisovou službu, automatické vkládání foto-video-audio dokumentace
 • řízení práv na zpracování a vyřízení událostí a přestupků
 • evidence a interaktivní zobrazení přestupků a událostí v mapě dle požadovaných vybraných kritérií
 • převod starších událostí do archivu s možností anonymizace nepotřebných osobních údajů
 • výpis zpracovávaných osobních údajů pro subjekt, který o to požádá
 • sofistikované vyhledávání v událostech, přestupcích, písemnostech
 • evidence bicyklů, koloběžek a dalších nemotorových dopravních prostředků, včetně odcizených
 
Responsive image
Responsive image

Externí vazby

ROB, ROS, RUIAN, AISEO, AISC, ISEP, PATROS, PATRMV, RSV, EUCARIS, CRŘ, Externí parkovací systémy (platba aplikací nebo SMS), Náhled foto z OP

Interní vazby na IS VERA Radnice

Dodejky, Pohledávky, Vymáhání, Majetek, Sklady, Pokladna, Evidence psů, Evidence záborů, Parkovací karty, Lokální registry…
  

Vedení obce

 

Vedení obce potřebuje ke své práci zejména statistiky, které informační systém přehledně poskytuje.
Dále je možné také nastavit, aby byl například starosta automaticky informován o použití donucovacích prostředků.
 

Hlavní funkce

 
 • statistika pro MV ČR
 • heat mapy, mapy přestupků a událostí v detailech
 • svodky událostí a přestupků v mapě
 • naprogramované sestavy
 • možnost vlastní tvorby sestav
 • tvorba denních hlášení, svodek a statistik
 • evidence a interaktivní zobrazení přestupků a událostí v mapě dle požadovaných vybraných kritérií
 • tisky – Excel, Word, PDF


 
Responsive image
Responsive image 
Velitel
 

Aby mohla městská policie dobře vykonávat svoje funkce v oblasti ochrany bezpečnosti města,
musí dobře fungovat i její řízení a interní procesy. Rozsáhlé kompetence a povinnosti
vedení městské policie podporuje informační systém Městské policie (ISMP) VERA, konkrétně modul Velitel.
 

Hlavní funkce

 • detailní personalistika vč. sledování lhůt platnosti certifikátů a dokladů s nastavitelnými připomínkami do e-mailu uživatelů
 • plánování směn a sledování fondu pracovní doby, zařazení pracovníků do směn, přidělené funkce, specializace pracovníků a karierní historie
 • výstrojní sklad s možností tvorby automatické objednávky
 • kompletní sledování ekonomiky autoprovozu, vč. automatických připomínek blížících se lhůt (technická prohlídka, pojištění atp.)
 • kniha jízd, údržby, s možností zápisu z mobilní aplikace z vozidla
 • statistika pro MV ČR
 • integrace na Mapy kriminality Policie ČR
 • evidence zadaných úkolů
  • přidělování jednorázových, dlouhodobých, termínovaných úkolů jednotlivým strážníkům, směnám, okrskům
  • zasílání notifikace přijatého / odmítnutého úkolu, splnění úkolu
  • popis řešení úkolu, odpovědi do emailu a tvorbu události z řešeného úkolu
  • zobrazení v mapě
  • zadávání úkolu jak ze základního formuláře, tak z klasického kalendáře
 • audit aktivit uživatele – detailní sledování činnosti strážníků
 • sledování hlídkové či pochůzkové činnosti včetně náhledů zaznamenaných událostí a přestupků na trase


 
Responsive image
Responsive image 
Dispečink
 

Modul Dispečink představuje rozšíření informačního systému Městské policie (ISMP) VERA Radnice.
Využívá informace ze základní agendy i z mobilní aplikace, které agreguje do přehledných výstupů o aktuální situaci,
jak z hlediska dění ve městě nebo obci, tak i z hlediska vytíženosti hlídek.
 

Hlavní funkce 

Pro menší městské policie

 • trvalý přehled o činnosti na jedné obrazovce: řešené a čekající události, přestupky, odtahy, TPZOV, odchyty, přidělené úkoly, to vše včetně zobrazení na interaktivní mapě
 

Pro velké městské policie s aktivním dispečinkem

 • neustálý přehled o situaci jak v tabulkové části seznamů na jedné obrazovce, tak na interaktivní mapě GIS
 • možnost řídit jednotlivé hlídky, přidělovat události, vysílat je k jednotlivým případům
 

Dispečink GIS

 • interaktivní práce v mapě s pomocí vlastních přepínatelných vrstev GIS
 • vytvoření nové události a její editace
 • předání / odebrání události hlídce
 • zjištění vlastníka pozemku výběrem z mapy
 • poloha hlídky v mapě v reálném čase (trasování)
 • všechny úkony přímo kliknutím v mapě
 • událost se propisuje hlídce přímo do mobilní aplikace
 • fulltextové vyhledávání adres 
Responsive image
Responsive image 
Strážník
 

Strážníci v terénu využívají mobilní aplikaci, která jim umožňuje získat všechny informace a provést úkony tak,
aniž by se museli zabývat další administrativou na služebně. Díky ní mohou řešit přestupek přímo v terénu,
a to včetně ověřování v registrech, fotodokumentace, zaevidování přestupku i jeho vyřízení předpisem platby nebo výzvou.
 

Hlavní funkce

 • Přestupky
  • založení přestupku včetně audio-video-foto dokumentace
  • založení přestupku pomocí OCR (načtení RZ z fotografie)
  • automatická lokalizace (GPS) a výběr adresního bodu
  • intuitivní nabídka právních kvalifikací dle GPS lokace
  • kontrola oprávněnosti parkování (Parkovací karty, placené parkování)
  • automatické odesílání pořízených dat na server, ochrana osobních údajů šifrováním
  • vyhledání přestupku pomocí QR kódu na předvolánce
  • ověření totožnosti osob v ISZR, pomocí QR kódu na OP, náhled foto z OP
  • ověření osoby v databázi PATROS a vozidla v PATRMV
  • ověření recidivy v ISEP
  • vyřízení přestupku v příkazním řízení na místě
  • přehled přestupků na RZ nebo přestupce
  • tisk předvolání pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku
  • tisk údajů o platbě pokuty příkazem na místě nezaplacené s možností využití QR kódu pro mobilní bankovnictví
 • Události
  • záznam různých druhů událostí s podporou systému číselníků
  • rychlý náhled angažovanosti ověřované osoby v událostech a přestupcích
  • kontrola / zjištění majitele psa dle známky, čipu nebo tetování
  • možnost hlasového záznamu popisu zjištěných skutečností v události, vč. automatického přepisu do textu
  • vazba přestupků na událost (zápis přestupků z události)
 • Trasování
  • přehled pozic hlídek v daném čase v mobilním telefonu
 • Úkoly
  • evidence zadaných úkolů
  • přidělování jednorázových, dlouhodobých, termínovaných úkolů jednotlivým strážníkům, směnám, okrskům přímo do terénu
  • zasílání notifikaci přijatých/odmítnutých úkolů, splnění úkolu
  • popis řešení úkolu
 • Mobilní tiskárny
  tisky v terénu:
  • předvolánky
  • údaje k platbě pokuty včetně tisku informací pro platbu pokuty internetovým bankovnictvím
 • Kontrola Parkování
  • na rezidentních a abonentních parkovacích místech (napojení na agendu Parkovací karty) placeného mobilní aplikací nebo SMS (napojení na parkovací systémy třetích stran)
 • Evidence Psů
  • vyhledání majitele psa v lokální evidenci dle známky, čipu, tetování
  • vyhledání psa dle majitele
  • vytvoření události z kontroly psa
 • Kniha jízd
  • editace a záznam do elektronické knihy jízd
  • záznam údržby vozidla
 • Notifikace
  • automatizované přidělení události nebo úkolu dispečerem do mobilního telefonu konkrétnímu uživateli nebo hlídce, doplněné zvukovou výstrahou 
ReferenceMiroslav Solar
Ředitel městské policie Žatec
„Informační systém Městské policie hodnotím velmi kladně. Strážníci se s ním rychle naučili pracovat, a to i v terénu, a stále se zdokonalují. Oceňuji zejména snahu pracovníků společnosti VERA řešit naše podněty a připomínky z praxe a zapracovávat je do systému v případě, kdy mohou přispět k jeho vylepšení a zjednodušení práce pro strážníky."
Celý text»

Bc. Stanislav Maštera
Zástupce ředitele městské policie Jihlava
„Potřebovali jsme moderní nástroj pro zefektivnění práce městské policie, který by zrychlil práci strážníků na ulici, podporoval operativní komunikaci a poskytoval potřebná data pro velitele i dispečink."
Celý text»Našimi zákazníky jsou


20 % Statutární policie

40 % Střední městské policie

40 % Malé městské policie


VideoreferenceKontaktyO nás


Společnost VERA se od roku 1994 věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro instituce veřejné správy. Současně poskytuje celou řadu služeb, které souvisí s využíváním informačního systému. Klienti se tak mohou spolehnout, že získají nejen kvalitní informační systém, ale i kompletní podporu.

Firma je držitelem certifikátů ISO 9001, který zaručuje, že společnost jedná podle systému a souboru pravidel, které zabezpečí smysluplné řízení firemních činností vedoucích ke spokojenosti klienta při plnění jeho požadavků, a ISO 27001, pro potvrzení dlouhodobě zavedeného systému pro řízení bezpečnosti informací, čímž naplňuje literu požadavků zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Vývoj a implementace


Vývoj informačního systému Městské policie VERA je kontinuální a zahrnuje i požadavky klientů. S těmi se pravidelně konají tzv. řešitelské porady a každoroční setkání, na kterých jsou představeny novinky a plány do budoucna.

Ve společnosti VERA pracuje speciální tým, který se zabývá právě rozvojem a programováním řešení pro městskou policii. Jeho členové, kteří určují další plány, jsou sami bývalými vedoucími a strážníky. Společně s projektovým manažerem zastřešují proces implementace, který zahrnuje nastavení a konfigurace, proškolení správce systému a uživatelů, zajištění pilotního provozu a pomoc při ostrém startu, metodickou a postimplementační podporu. S uživateli a klíčovými pracovníky zůstáváme v neustálém kontaktu, dostávají pravidelně informace o novinkách ve verzích a mohou samozřejmě využívat náš HelpDesk.

Kontaktní údaje


VERA, spol. s r.o.
Lužná 716/2
160 00 Praha 6

IČO: 62587978
DIČ: CZ62587978
Bankovní spojení: 2400431298/2010
ID datové schránky: egws34p

Doručovací adresa:
Klicperovo nám. 39/I
503 51 Chlumec nad Cidlinou

E-mail: info@vera.cz
www.vera.cz

Kontaktní formulář

Máte zájem o více informací? Chcete se dozvědět, jak řešení funguje v praxi? Prosím napište nám.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA